för Fastighets Ab Båskgränds hyresgäster. 


Då hyresgästen undertecknar hyresavtalet förbinder han/hon sig att följa ordningsreglerna och förklara dess innehåll också för övriga familjemedlemmar. Hyresgästen bör se till att också deras gäster följer dessa förhållningsregler. Återkommande brott mot ordningsreglerna ger hyresvärden rätt att häva hyresavtalet. 

1. Ytterdörrarna hålls stängda kl. 22.00 - 7.00. Att däremellan lämna dem öppna medför ansvar för den skyldige. 

2. Trapphusets skick och hyresgästernas trivsel samt brandsäkerheten förutsätter:

- att ordning och reda bör upprätthållas i gemensamma utrymmen, torka fötterna i vestibulen
- att man rör sig utan att föra oljud och inte uppehåller sig i onödan i trappuppgången. 
- att lägenheterna inte ventlieras mot trapphuset.
- att kläder inte dammas eller borstas i trappuppgången.
- att inga saker uppbevaras i trappuppgången.
- att dörrarna till piskbalkongen hålls stängda när de används, samt att piskbalkonger inte används som förvaringsplats eller för torkning av kläder.
- att tobaksrökning är förbjuden i trappuppgången och i gemensamma utrymmen. 

3. Piskning av mattor får utföras endast på piskbalkongerna eller på skild avsedd plats på gårdsplanen. Piskbalkongerna bör städas efter användning.

4. Det är förbjudet att störa grannars nattro i lägenheterna mellan kl. 23.00 - 7.00. Med grannars tillstånd kan dock familjefester och andra tillställningar tillåtas efter kl. 23.00.

5. Tvättstuga och torkrummet kan användas av hyresgästerna mot avgift. Damning och vädring av linne samt torkning av byk är tillåtet på balkongen endast innanför balkongräcket. 

6. Ifall skada åsamkas byggnadsdelar, fönster slås sönder, väggar skrapas eller annan skadegörelse förekommer, utkrävs ersättning av den skyldige. Hyresgästerna bör genast anmäla till disponenten eller gårdskarlen om läckage i vattenledningar och dylikt för undvikande av ersättningsskyldighet. Meddela även ofog och brott mot ordningsregler. Hyresgästen rekommenderas ha i kraft varande hem- och ansvarsförsäkring under hela hyresförhållandet.

7. Snyggheten på gården förutsätter följande:

- skada inte gräsmattor och planteringar.
- att hushållsavfall och dylikt förs till för dem avsedda behållare, vars lock skall hållas stängda.
- att sängkläder inte vädras genom fönstren.
- att envar håller sin balkong ren.
- att livsmedel, kärl eller andra föremål inte förvaras på balkongen eller upphängda på ytterväggen.

8. I källaren är det vid laga ansvar förbjudet att använda oskyddad belysning, att öppna brandluckor eller lämna fönster öppna. Gemensamma utrymmen får inte användas som upplagringsplatser. 

9. Egna TV- eller satellitantenner får inte installeras utan disponentens tillstånd. Detsamma gäller alla typer av reklamskyltar och affischer.

10. Barnens föräldrar bör övervaka sina barn, eftersom föräldrar är ansvariga för skada som åsamkas av barnen.

11. Håll hundar i band i trappuppgången och på gårdsplanen. Avlägsna ditt husdjurs avföring. Det är förbjudet att rasta djuren på de platser som är reserverade för barnens lek eller i deras omedelbara närhet. Se till att ditt husdjur inte stör övriga hyresgäster med upprepat skällande, jamande eller övriga ljud.

12. Rökning är förbjuden i lägenheterna. Skador i lägenheten orsakade av tobaksrök leder till ersättningsskyldighet. 

Utöver vad som sagts ovan bör även allmänna lagar och förordningar, hyreskontrakt, lagen om fastighetsaktiebolag, fastighetsbolagets bolagsordning samt styrelse- och bolagsstämmobeslut följas.